Mesas de coordinación interinstitucional ámbito local

Este documento trata de ser unha guía para favorecer a aplicación das medidas lexislativas vixentes no ámbito da violencia de xénero (Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero), a través da posta en marcha das mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero nas entidades locais de Galicia.

 

Tema: