Normativa

Igualdade »

DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do
Tema:
Corrección de erros do Decreto dos CIM
Tema:
Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno
Tema:
Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
Tema:
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
Tema:
Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada
Tema:

Violencia de xénero »

LEI 12/2016, do 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Código Procesual
Lei de axuízamento criminal
Código Penal e lexislación complementaria
Resolución do 9 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade,pola que se publica o acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade de 21 de xullo de 2014, polo que se aproba o protocolo de derivación entre centros de acollida para
Resolución do 25 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, polo que se establece o procedemento de mobilidade das empregadas públicas vítimas de violencia de xénero
Real Decreto 1917/2008, de 21 de novembro, polo que se aproba o programa de inserción socio-laboral para mulleres vítimas de violencia de xénero
Real Decreto 1452/2005, de 2 de decembro, polo que se regula a axuda económica establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a Violencia de Xénero
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de Xénero
Decreto 1/2014, do 9 de xaneiro, polo que se regula a creación do Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero
Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Outra Normativa de Interese

NORMATIVA EUROPEA
Código Civil e lexislación complementaria
Código de la discapacidad
Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia
Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais
Código de Profesionales Sanitarios
Código Sanitario
Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
Código de Leyes Educativas-Páxina do BOE
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia
Código de Prevención de Riesgos Laborales
Código Laboral y de la Seguridad Social
Código de legislación social, cooperativas, sociedades laborales y trabajo autónomo
Estatuto de Autonomía
Constitución Española