Directorio

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela

Secretaria xeral: Sandra Vázquez Domínguez
Telf: 981 957 691 - 981 545 351
Fax: 981 957 690
Correo electrónico: igualdade@xunta.es 

Servizo de Apoio Técnico-Administrativo
Xefa de servizo: María Monteagudo Neira
Telf: 981 545 362
Correo electrónico: xestion.igualdade@xunta.es

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade

Correo electrónico: promocion.igualdade@xunta.es
Subdirectora xeral: Carmen Aurora Patiño Doval
Telf: 981 957 689
Fax: 981 957 690

Servizo de Programación, Cooperación Institucional e Planificación 
Xefa de servizo: Sonia Balado Segade
Telf: 981 957 783

Servizo de Fomento e Promoción da Igualdade
Xefa de servizo: Rosa Ana Allo Lago
Telf: 981 545 356

Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es
Subdirectora xeral: Patricia Fernández López
Telf: 981 957 677
Fax: 981 957 690

Servizo de Prevención e Atención ás Vítimas
Xefa de servizo: Begoña Sieiro Negro
Telf: 981 957 784

Servizo de Planificación e Mellora da Coordinación
Xefa de servizo: María Jesús Gutiérrez Tosar
Telf: 981 545 361

Xefaturas Territoriais

A Coruña

Unidade Administrativa de Igualdade

R/ Vicente Ferrer, 2 - 15071 A Coruña

Telf: 881 881 254

Fax: 981 182 352

Lugo

Correo electrónico:  igualdade.lugo@xunta.gal

Unidade Administrativa de Igualdade

Ronda da Muralla, 70 27071 Lugo

Telf: 982 294 355

Fax: 982 889 169

Ourense

Correo electrónico:   igualdade.ourense@xunta.gal

Unidade Administrativa de Igualdade

Avda. da Habana,  79 32004 Ourense

Telf: 988 386 799

Fax: 988 386 843

Vigo (Pontevedra)

Unidade Administrativa de Igualdade

Rúa Concepción Arenal, 8 36201 Vigo

Telf: 986 817 658

Fax: 986 817 399