Axuda de pago único e indemnización para mulleres vítimas de violencia de xénero. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

BR e convocatoria galego

Anexos galego

Extracto axuda art. 27 galego

Extracto indemnización art. 43 galego