Directorio

Secretaría Xeral da Igualdade

Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela

Secretaria general: Susana López Abella
Telf: 981 957 691 - 981 545 351
Fax: 981 957 690
Correo electrónico: igualdade@xunta.es

Gabinete

Jefa de gabinete: Graciela Fernández Carricoba
Telf: 981 957 687
Correo electrónico: graciela.fernandez.carricoba@xunta.es

Subdirección Xeral de Xestión Técnico- Administrativa e Orzamentaria

Correo electrónico: xestion.igualdade@xunta.es
Subdirectora general: Fe Alvedro Riveiro
Telf: 981 545 363
Fax: 981 957 690

Servicio de Apoyo Técnico-Administrativo
Jefe de servicio: Xesús Do Río da Torre
Telf: 981 545 362
Correo electrónico: xesus.do.rio.da.torre@xunta.es

Servicio de Administración y Gestión
Jefa de servizo: Consuelo Neira Leis
Telf: 981 545 361
Correo electrónico: consuelo.neira.leis@xunta.gal 

Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade

Correo electrónico: promocion.igualdade@xunta.es
Subdirectora general: Mª Pilar García-Rodeja Gayoso
Telf: 981 999 233
Fax: 981 957 690

Servicio de Planificación y Programación
Jefe de servicio: Mª Ángeles Casado Estévez
Telf: 981 957 783

Servicio de Fomento
Jefa de servicio: Rosa Ana Allo Lago
Telf: 981 545 356

Servizo de Promoción e Cooperación Institucional
Xefa de servizo: Mª Luz González González
Telf: 981 545 360

Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero

Correo electrónico: vx.igualdade@xunta.es
Subdirectora general: Mª Belén Liste Lázara
Telf: 981 957 699
Fax: 981 957 690

Servizo de Prevención e Atención ás Vítimas
Jefa de servicio: Begoña Sieiro Negro
Telf: 981 957 784

Delegacións Territoriais

A Coruña

Unidade Administrativa de Igualdade

Plaza Luis Seoane, s/n - 15008 A Coruña

Telf: 881 881 256

Fax: 981 182 352

Lugo

Unidade Administrativa de Igualdade

Ronda da Muralla, 70 27071 Lugo

Telf: 982 294 355

Fax: 982 889 169

Ourense

Unidade Administrativa de Igualdade

Avda. da habana, 79 32004 Ourense

Telf: 988 386 799

Fax: 988 386 843

Vigo (Pontevedra)

Unidade Administrativa de Igualdade

Rúa Concepción Arenal, 8 36201 Vigo

Telf: 986 817 658

Fax: 986 817 399