Convócanse os premios "Irene: La paz empieza en casa" para 2011

O Ministerio de Educación convoca os «Premios IRENE: La paz empieza en casa» para o ano 2011 dirixidos a colaborar, dende o sistema educativo coa erradicación da violencia e a promoción da igualdade real entre mulleres e homes.

Premiaranse experiencias educativas, materiais curriculares e de apoio, así como investigacións educativas que contribúan a previr e erradicar condutas violentas e a promover a igualdade e a cultura da paz, co obxectivo de desenvolver estratexias de convivencia igualitaria entre mulleres e homes.

Os traballos deberán están realizados durante os dous anos anteriores a esta convocatoria e ter repercusión na teoría e / ou práctica educativa. Serán orixinais e inéditos así como non premiados en calquera outra convocatoria, pública ou privada.

A presentación dos traballos poderá realizarse do 28 de abril de 2011 ata o 20 de setembro de 2011.

Estes premios están dirixidos a:

Profesorado e profesionais da educación que exerzan a súa actividade en centros de ensino españois, públicos ou privados, que estiveran en activo durante a realización do traballo que se presenta a concurso.

Profesionais da educación externos ao centro de ensino, cando a experiencia responda a unha necesidade do mesmo e sexa asumida polo profesorado.

Alumnado escolarizado en centros de ensino españois, públicos e privados, no momento da realización do traballo que se presenta a concurso. Neste caso poderán presentar un máximo de tres traballos seleccionados para cada centro que estarán avalados polo equipo directivo como idóneo para a súa participación neste concurso. A presentación do traballo farase mediante o profesor ou profesora do centro que exercera as funcións de coordinación do mesmo.

Premios:

 • Modalidade de profesorado ou profesionais da educación:
  • Un primeiro premio de 10.000 €.
  • Dous segundos premios de 5.000 €.
  • Tres terceiros premios de 2.000 €.
  • Poderá concederse, a xuízo do xurado, ata dez mencións honoríficas, sen dotación económica.
 • Modalidade do alumnado:
  • Un primeiro premio de 3.000 €.
  • Un segundo premio de 2.000 €.
  • Un terceiro premio de 1.000 €.
  • Poderá concederse, a xuízo do xurado, ata cinco  mencións honoríficas, sen dotación económica.