Axudas e subvencións a entidades locais para a promoción da igualdade

11/10/2016
DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do
Tema:
11/10/2016
Corrección de errores del Decreto de los CIM
Tema:
11/10/2016
Corrección de erros do Decreto dos CIM
Tema:
23/03/2016
Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno
Tema:
23/03/2016
Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
Tema:
23/03/2016
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
Tema:
23/03/2016
Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada
Tema:
23/03/2016
Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade
Tema: