Subvencións a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento das liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres

O obxecto desta resolución é fixar as bases reguladoras e a convocatoria pública, para o ano 2009, das axudas e subvencións para a realización de programas de formación a prol das mulleres mediante a execución dunha serie de actuacións.

Estas, serían as seguintes:

  • Apoio a programas destinados a facilitar a inserción laboral das mulleres, impulsando a súa cualificación profesional naquelas profesións que sexan demandadas polo mercado de traballo ou en que se atopen subrepresentadas.
  • Apoio a programas de formación en novas tecnoloxías para mulleres, nomeadamente aqueles que apostan por un desenvolvemento sustentable.
  • Apoio a proxectos formativos de carácter singular que poidan achegar un valor engadido ás accións anteriores.
  • Apoio a programas de formación que contribúan a sacar ao mercado e aos servizos públicos os labores de coidado que realizan maioritariamente as mulleres de xeito gratuíto nos fogares.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento das accións formativas reguladas nesta convocatoria as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que realicen accións baseadas no principio de igualdade de oportunidades das mulleres.

As citadas entidades deberán estar inscritas, o último día de presentación de solicitudes, na área da muller do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. Quedarán excluídas aquelas que con anterioridade recibisen algunha outra axuda deste organismo e non xustificasen o seu investimento.

Estado de tramitación: 
Resolta
Tema: