Axudas para a atención integral a persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2022

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI431A).

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de
explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI431A).

Documentos relacionados

Convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2022

Extracto convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2022

DOCUMENTACIÓN

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Modelo de cartel informativo

Requisitos Comunicación Fondos 2014-2020

Logo Unión Europea

Logo Xunta de Galicia

Logo Xacobeo 21-22

MODELOS PARA A SOLICITUDE

Cert. Recursos propios acollemento residencial - 2022

Cert. Infor. Colaboración admon. Pública - 2022

Cert. Infor. Integración nunha estrutura - 2022

Cert. Infor. Coordinación SS comunitarios – 2022

Cert. Infor. Coordinación RGA – 2022

Cert. Infor. Coordinación entidades-axentes sociais - 2022

MODELOS PARA A XUSTIFICACIÓN 

Memoria final - 2022

Certificación persoas atendidas – 2022

Relación de persoas atendidas - 2022

Folla horas mensuais persoal -2022

Folla individualizada de seguimento -2022

 
Contido: