Axudas e subvencións para o apoio á execución de programas sobre igualdade no ámbito universitario e dos organismos públicos de investigación

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das subvencións do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, para o apoio á execución de programas sobre igualdade no ámbito universitario e dos organismos públicos de investigación delimitados na convocatoria.

As axudas teñen por obxecto a implementación de actuacións específicas de igualdade de oportunidades no SUG, promovendo a creación e o mantemento de centros, oficinas, cátedras e unidades de xénero ou a realización de cursos e actividades específicas neste eido e nos entes de dereito público e fundacións públicas da Comunidade Autónoma
galega que se dediquen á investigación, sempre que eses programas ou actuacións se leven a cabo coa colaboración de diferentes departamentos ou áreas universitarias ou organismos de investigación.

Así mesmo, por medio desta resolución convócanse estas subvencións para o ano 2009 e ata o 30 de setembro do ano 2010 en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, cos tipos que a seguir se indican:

1. Axudas dirixidas ás universidades públicas:

  • Para a creación e o mantemento de unidades, oficinas, cátedras e centros de xénero.
  • Para a realización de cursos de posgrao, conferencias, xornadas e actividades sobre cuestións de xénero
  • e/ou que integren unha perspectiva de xénero.
  • Para a realización e difusión de estudos e investigacións sobre cuestións de xénero e/ou que integren unha perspectiva de xénero.

2. Axudas a organismos públicos de investigación, constituídos por entes de dereito público ou fundacións públicas da comunidade autónoma:

  • Para a realización de cursos, conferencias, xornadas e actividades sobre cuestións de xénero e/ou que integren unha perspectiva de xénero.
  • Para a realización e difusión de estudos e investigacións sobre cuestións de xénero e/ou que integren unha perspectiva de xénero.

 

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: