OITAVO FORO GALEGO DE EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE

 

O sistema educativo debe transmitir os coñecementos, valores e actitudes que lles permitan a todas as nenas e a todos os nenos desenvolver as habilidades necesarias para integrarse nunha sociedade que cada vez reclama con maior forza a plena igualdade entre as mulleres e os homes.

Superadas as épocas onde as mulleres tiñan prohibido o acceso ao ensino secundario ou onde había escolas separadas para nenas e nenos, chegou o momento de avaliar se realmente se acadou a educación en igualdade e como se traballa sobre esta cuestión na escola galega.


Dende o Seminario Permanente de Educación para a Igualdade instamos a tratar este tema ao longo da xornada, xunto cunha análise da situación lexislativa e de recursos actual, e co que constitúe a maior necesidade para ter unha escola coeducativa: a formación en igualdade do persoal docente, o principal axente do cambio en calquera reforma educativa.

 

VENRES, 21 DE ABRIL
17:00 - 17:30 Recollida de material.
17:30 - 18:00 Inauguración oficial.
Mª do Carme Adán Villamarín. Secretaria xeral da Igualdade.
18:00 - 19:00 Conferencia inaugural.
¿Cuestiona a escola os roles de xénero? Algunhas reflexións sobre a situación actual.
(Documento PDF - Tamaño: 385 Kb.).
Ramona Barrio Rodríguez. Profesora do IES As Fontiñas.
19:00 - 21:00 Foros de reflexión alternativos. Algunhas experiencias de traballo a prol da igualdade de oportunidades :
 • En educación infantil e primaria.
  Diego Rodríguez Piñón. Concello de Cerdido.
  Javier Francisco Rouco Ferreiro. Experiencia de traballo no CPI de Pontecesures.
 • En educación secundaria.
  Felicia Estévez Salazar. IES Xelmírez II.
  Concepción García Rial. IES Nº 1 de Ribeira. Ponencia (Documento PDF - Tamaño: 19 Kb).
  Dolores Varela Salgado. IES A Xunqueira I. Ponencia (Documento PDF - Tamaño: 132 Kb).
 • Na universidade e na formación continua.
  Cristina Justo Suárez . Universidade da Coruña. Ponencia (Documento PDF - Tamaño: 31 Kb).
  María Xosé Agra Romero. Universidade de Santiago.
  Beatriz Suárez Briones. Universidade de Vigo.

 

 

SÁBADO, 22 DE ABRIL
9:30 - 10:00 Control de asistencia.
10:00 - 11:00 Posta en común dos foros de reflexión.
11:00 - 12:00 Conferencia: “Leis e recursos autonómicos e estatais”. (Documento PDF - Tamaño: 57 Kb).
Mª Carmen Díaz Simón. Orientadora do IES Lucus Augusti.
12:00 - 12:30 Pausa-café.
12:30 - 14:30 Mesa-debate: “A formación en igualdade do profesorado: vellos problemas, novos enfoques”.
Emilio A. García Fernández. CFR de Ourense (extensión do Barco de Valdeorras). Ponencia (Documento PDF - Tamaño: 43 Kb).
Mª Dolores Candedo Gunturiz. Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Ponencia (Documento PDF - Tamaño: 30 Kb).
Carmen Morán de Castro. ICE da Universidade de Santiago.
14:30 - 16:00 Buffet.
16:00 - 18:00

Obradoiros alternativos.

18:00 - 19:00 Exposición.
19:00 Clausura:
Ana Luísa Bouza Santiago. Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade.
Mª José Pérez Mariño. Directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa.

 

 

LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN


Escola Galega de Administración Pública
Rúa Madrid, 2-4 (Polígono de Fontiñas)
Santiago de Compostela
- 21 e 22 de abril de 2006

 

INSCRICIÓN

Para mellorar a organización e adecuala aos seus intereses, deberá enviar a SOLICITUDE DE INSCRICIÓN na que se sinalará un foro de reflexión e, por orde de preferencia, tres obradoiros, xunto coa confirmación de asistencia ao buffet, mediante fax, correo electrónico ou correo postal, antes do 12 de abril de 2006, á:

 

Secretaría do Oitavo Foro Galego de Educación para a Igualdade
Servizo Galego de Igualdade

Praza de Europa, 15A - 1 º  (Políg. Fontiñas)
15781 - Santiago de Compostela

Tlfno. 981 541 618
FAX. 981 545 365

Correo electrónico: seminario.educacion.igualdadexunta.es

 

SERVIZO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MENORES DURANTE O DESENVOLVEMENTO DA XORNADA

Co obxecto de facilitar a asistencia de nais e pais ás actividades formativas previstas, porase á súa disposición un servizo de atención especializada a menores de idades comprendidas entre os 18 meses e os 12 anos, co obxecto de que nenas e nos poidan gozar de actividades lúdico-formativas durante o seu transcurso. Para acceder a este servizo gratuíto, deberán cubrir a SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE MENORES e remitila, xunto coa información da súa asistencia, antes do 12 de abril de 2006.

 

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA

Este foro, como actividade do Plan anual de formación do profesorado 2005/06, terá unha acreditación equivalente a 10 horas de formación.

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS

O Oitavo Foro Galego de Educación para a Igualdade está organizado polo Servizo Galego de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a través do Seminario Permanente de Educación para a Igualdade.

 

 

 

 

COFINANCIA

 

 

 

 

   

Derradeira actualización: 24-03-2006