ESTATÍSTICA DE VIOLENCIA DE XÉNERO 2010
OPERACIÓN ESTATÍSTICA Nº 25404


1.- PRESENTACIÓN.
2.- NORMATIVA APLICABLE.
3.- UNIDADES ESTATÍSTICAS.

3.1.- PRESTACIÓNS ECONÓMICAS DIRECTAS.

3.2.- PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.

3.3.- ACREDITACIÓNS.

4.- DATOS ESTATÍSTICOS.

4.1.- Expedientes de concesión de axudas de pagamento único.

4.2.- Expedientes de concesión de axudas de pagamento periódico.

4.3.- Expedientes de concesión da indemnización  regulada no artigo 43 da lei galega 11/2007.

4.4.- Atención polo Punto de Coordinación das Ordes de Protección.

4.5.- Certificación acreditativa da condición de vítima de violencia de xénero, aos efectos da incorporación ao programa de inserción laboral deste colectivo.

4.6.- Informe técnico da Secretaría Xeral da Igualdade aos efectos da concesión de vivenda en aluguer.