Igualdade e Consumo renovan acordo para reeditar o programa 'Consumo e Xénero'

Entre os obxectivos do programa está a mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas ou a reflexión e a análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo. Os colectivos destinatarios deste proxecto formativo serán un máximo de 50 asociacións de mulleres, preferentemente do ámbito rural.

A Secretaría Xeral da Igualdade e o Instituto Galego de Consumo, adscrito á Consellería de Economía e Industria, da Xunta de Galicia, asinarán na vindeira semana un novo acordo para realizar o programa Consumo e Xénero, que acadou tanto éxito entre as asociacións de mulleres o ano pasado, e que tiña como finalidade profundar na reflexión e a análise da perspectiva de xénero vinculada ás relacións de consumo.

O obxectivo deste programa é sensibilizar e mostrar a situación de desequilibro e desigualdade que viven as persoas consumidoras, sobre todo no caso das mulleres, xa que a integración do enfoque de xénero no ámbito do consumo é indispensable na formación se sé pretende lograr un cambio social ou un achegamento á igualdade de xénero.

"As mulleres teñen aínda un papel fundamental como consumidoras, xa que en moitos casos o consumo de todos os membros das familias pasa polas súas decisións como amas de casa ou responsables das decisións sobre as adquisicións de bens de consumo. En consecuencia, formalas para que sexan conscientes da necesidade de consumir con responsabilidade, especialmente nun momento de crise como o que vivimos, é particularmente importante".

O pasado ano 2009 ambos organismos desenvolveron un programa piloto dirixido a asociacións de persoas consumidoras, que unha vez avaliado moi positivamente, aconsella dar continuidade e difusión, estendido esta vez a outros colectivos de mulleres; por todo elo, o Instituto Galego de Consumo e a Secretaría Xeral para a Igualdade decidiron asinar un novo acordo que permitirá programar novas actividades formativas conxuntas para reflexionar sobre como inflúen as relacións de xénero nos actos de consumo.

Este novo acordo ten por obxecto desenvolver un programa de actuacións formativas, dirixido aos distintos colectivos de mulleres participantes, en particular do mundo rural, coa meta de analizar o papel actual das mulleres no ámbito do consumo. Ademais, o programa de actividades busca obxectivos mais precisos, como a mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas, a reflexión e a análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo e como inflúen nas relacións de xénero, a análise do papel da publicidade na perpetuación dos estereotipos sociais na 'cosificación' das mulleres e na incitación á violencia de xénero; ou a educación nos valores do consumo responsable.
Catro talleres
O ano pasado participaron vinte asociacións de mulleres, seis da provincia de Pontevedra, cinco de Lugo, cinco de A Coruña, e catro de Ourense. Este ano serán 45 e obxectivo prioritario serán as mulleres do rural.

Realizarase unha xornada de formación con cada asociación. Cada unha terá unha duración de catro horas e estruturarase nunha sesión de catro obradoiros que se desenvolverán de forma rotativa para 40 persoas, contando cada obradoiro con 10 alumnas. Cada obradoiro abordará un tema diferente. O primeiro abordará a violencia na publicidade: apoloxía da violencia en xeral e a violencia contra as abrandares. Repercusión sobre a percepción da violencia que propón a publicidade e a perda do significado real de violencia de representación.

No segundo taller do día falarase sobre a diferenza entre sexo e xénero, e as diferenzas na socialización a través da linguaxe, nos hábitos de consumo na familia, a educación e nos medios de comunicación e o reflexo nos hábitos de consumo, así como a situación actual e o papel da muller e as diferenzas nos hábitos de consumo actuais.

De seguido farase un percorrido polos dereitos das persoas consumidoras, e o labor das asociacións dende a perspectiva de xénero.

E no último taller do día falarase sobre Onde traballan as mulleres? Comparación da situación laboral de homes e mulleres. Alternativas e axudas: políticas de igualdade: igualdade formal e igualdade real. Ocultismo da muller; medidas de conciliación e bancos de tempo, cooperativas de mulleres e desenvolvemento sostible.

Estas xornadas serán desenvolvidas pola comisión mixta que se creou e que está formada por persoas cualificadas tanto da Secretaría Xeral da Igualdade como da Escola Galega de Consumo. Esa comisión, ademais de impulsar as actividades e realizar o seu seguimento, realizará una avaliación das mesmas.