Recursos

EscApp é unha aplicación da SX de Igualdade da Xunta de Galicia en colaboración co CPEIG que ten por obxectivo achegar información de utilidade ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia de xénero e a todas as persoas que poidan axudar a rematar con este tipo de situacións.

O directorio de mulleres expertas configúrase como un instrumento no cal se recollan os datos persoais e profesionais de mulleres galegas expertas nas diferentes materias.

O Centro de Recuperación Integral ten por finalidade desenvolver un modelo de atención integral para as mulleres vítimas de violencia de xénero e as persoas delas dependentes, especialmente aos seus fillos e fillas menores.

A través da colaboración establecida coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (FEGATAXI), a Secretaría Xeral da Igualdade apoia o traslado das mulleres vítimas da violencia de xénero e dos seus fillos e fillas a calquera dos centros que conforman a Rede Galega de Acollemento, cando as especiais circunstancias da vítima, valoradas convenientemente polos servizos socias (municipais ou autonómicos), imposibiliten o seu traslado por outros medios.

É un Centro da Rede Galega de Acollemento nos termos previstos na Lei 11/2007, do 27 de xullo para a prevención e o tratamento da violencia de xénero, xestionado de maneira integral polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (adscrito á Consellería de Traballo e Benestar), e coa colaboración da Secretaría Xeral da Igualdade. Ten como finalidade proporcionar aloxamento inmediato e de curta estancia ás mulleres e as persoas delas dependentes, que se atopen inmersas nunha situación de malos tratos e garantirlles un acollemento de emerxencia mentres se valora a súa situación e/ou se efectúa unha derivación a outro dispositivo máis axeitado.

A Rede Transfronteiriza de Centros para Mulleres, ou CEDIM, é un proxecto europeo que pretende promover redes de cooperación transfronteiriza de ámbito municipal entre Galicia e o norte de Portugal, mediante a creación de Centros de Información ás Mulleres que presten servizos de información, formación e orientación.

O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma. Responde nel un equipo multidisciplinar coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia.