RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as relacións definitivas de entidades admitidas e excluidas para a participación na renovación das vocalías do Consello Galego das Mulleres

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se aproban as relacións definitivas de entidades admitidas e excluídas para participar no procedemento de renovación das vogalías do Consello Galego das Mulleres e se inicia o proceso de votación.

O 3 de outubro de 2018 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 19 de setembro de 2018 pola que se convocan as asociacións de mulleres e as federacións constituídas por estas para o procedemento de renovación das vogalías que lles corresponden no Consello Galego das Mulleres (DOG núm. 189, do 3 de outubro).

O 15 de novembro de 2018 publicouse na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade a resolución coa relación provisional de entidades admitidas e excluídas. De conformidade co previsto no artigo 13 da Orde do 19 de setembro de 2018, finalizado o prazo de reclamación contra a resolución provisional, e logo de analizar as reclamacións presentadas,

RESOLVO:

Aprobar a relación definitiva de entidades candidatas admitidas (anexo I), a relación definitiva de entidades votantes admitidas (anexo II) e a relación definitiva de entidades excluídas do procedemento, con indicación da causa da exclusión (anexo III).

Iniciar o proceso de votación regulado no artigo 14 da Orde do 19 de setembro de 2018, que se desenvolverá no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Durante eses 10 días hábiles, as entidades admitidas como votantes poderán emitir o seu voto a favor dun máximo de 15 das asociacións e federacións proclamadas como candidatas, cubrindo o anexo II da Orde do 19 de setembro de 2018 (documento de votación), e achegándoo a través da sede electrónica na carpeta do cidadán, na opción habilitada ao respecto dentro do procedemento correspondente (SI450A).

Cada asociación/federación que participe no proceso de votación deberá elixir, como mínimo 2, e, como máximo 3, das entidades que figuren no censo de candidatas en cada un dos bloques das categorías especiais. O resto das adhesións, ata completar o máximo de 15, distribuiranse entre as entidades que figuren no bloque xeral. Non se considerarán válidos para participar neste procedemento os votos emitidos que non cumpran con estes requisitos, sen prexuízo das demais causas de nulidade dos votos establecidas na convocatoria.

De conformidade co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular do órgano superior da Administración xeral da Xunta de Galicia competente en materia de igualdade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación. Se o acto non fose expreso, poderán interpoñer recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto. Alternativamente, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta é expresa, ou de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Relación definitiva de entidades candidatas

Nome da entidade

NIF

Categoría

Provincia

1

Asociación de Executivas de Galicia

G70301916

Xeral

A Coruña

2

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)

G70223417

Atención a colectivos con especial dificultade

A Coruña

3

Asociación de Mulleres Progresistas de Dumbría

G70087309

Rural

A Coruña

4

Asociación de Mulleres Progresistas de Vimianzo

G70043088

Rural

A Coruña

5

Asociación de Mulleres Rurais de Melide Alecrín

G70453071

Rural

A Coruña

6

Asociación de Mulleres Rurais Ceres

G15923113

Rural

A Coruña

7

Asociación de Mulleres Rurais de Ponteceso

G70089008

Rural

A Coruña

8

Asociación para a Promoción e a Integración das Mulleres Galegas do Rural

G15656762

Rural

A Coruña

9

Asociación Punto Delas-Secretaría das Mulleres

G70370119

Profesional

A Coruña

10

Asociación de Mulleres Rurais A Maristela

G15766918

Rural

A Coruña

11

Asociación de Mulleres Rurais Amurusa

G15901176

Rural

A Coruña

12

Asociación de Mulleres Santa Sabiña 2005

G70045034

Rural

A Coruña

13

Asociación de Mulleres Rurais Céltigas-Vilar de Céltigos

G70517990

Rural

A Coruña

14

Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca

G70490115

Empresarial e/ou profesional

A Coruña

15

Asociación de Mulleres Rurais Os Hórreos

G70088976

Rural

A Coruña

16

Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios da Coruña

G15049034

Xeral

A Coruña

17

Asociación de Mulleres Landeiresa

G70258314

Rural

A Coruña

18

Asociación de Mulleres Progresistas de Muxía

G70066253

Rural

A Coruña

19

Asociación Labregas

G15945686

Xeral

A Coruña

20

Asociación Mujeres en Igualdade de Burela

G27441153

Xeral

Lugo

21

Asociación de Mulleres Rurais de Ledicia

G27337120

Rural

Lugo

22

Mulleres en Igualdade de Cervo

G27468917

Xeral

Lugo

23

Asociación de Mulleres Rurais de Carballedo e afíns

G27351139

Rural

Lugo

24

Mulleres Rurais Olvido de Pol

G27246289

Rural

Lugo

25

Asociación de Mulleres As Bulidoiras

G27113406

Rural

Lugo

26

Federación Galega de Viudas

G15113566

Xeral

Lugo

27

Asociación de Mulleres Rurais A Xuntaza de Castro Rei

G27288703

Rural

Lugo

28

Asociación de Mulleres Rurais O Castro

G27359405

Rural

Lugo

29

Asociación de Mulleres Rurais Santa María da Torre

G27367416

Rural

Lugo

30

Asociación para a Promoción da Mulleres Rurais Alba Rural

G27356179

Rural

Lugo

31

Asociación de Mulleres Alecrín-Cervantes

G27366798

Rural

Lugo

32

Asociación de Mulleres A Lareira

G27354240

Rural

Lugo

33

Federación de Asociación de Mulleres Anaral

G32362279

Atención a colectivos con especial dificultade

Ourense

34

Federación Provincial de MM.RR de Ourense (Femuro)

G32237869

Rural

Ourense

35

Asociación de Mulleres do Rural Agamo

G32381576

Rural

Ourense

36

Asociación de Mulleres Ledicia

G32361958

Rural

Ourense

37

Asociación de Viudas María Andrea

G32014334

Atención a colectivos con especial dificultade

Ourense

38

Asociación de Mulleres Rurais Anduriña do Reino

G32248627

Rural

Ourense

39

Asociación de Mulleres Terras de Camba

G36493823

Rural

Pontevedra

40

Asociación de Mulleres Rurais de Santa Lucía de Arcos da Condesa

G36547479

Rural

Pontevedra

41

Asociación de Mulleres San Martiño de Rellas

G94002607

Rural

Pontevedra

42

Asociación de Mulleres Rurais de Santa Isabel

G36568137

Rural

Pontevedra

43

Asociación de Mulleres Rurais de Sabrexo

G36470458

Rural

Pontevedra

44

Asociación Santa María de Oirós

G36512648

Rural

Pontevedra

45

Asociación de Mulleres Rurais de Castrelo, As Saíñas

G94104767

Rural

Pontevedra

46

Federación de Asociacións de Promoción e Iniciativa social de Mulleres do Concello de Vilagarcía

G36558104

Xeral

Pontevedra

47

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

G27712306

Atención a colectivos con especial dificultade

Pontevedra

48

Asociación de Mulleres Rurais e Culturais de Santa Mariña

G36386175

Rural

Pontevedra

49

Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo

G36928646

Atención a colectivos con especial dificultade

Pontevedra

ANEXO II

Relación definitiva de entidades votantes

Nome da entidade

NIF

Provincia

1

Asociación de Executivas de Galicia

G70301916

A Coruña

2

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar)

G70223417

A Coruña

3

Asociación de Mulleres Progresistas de Dumbría

G70087309

A Coruña

4

Asociación de Mulleres Progresistas de Vimianzo

G70043088

A Coruña

5

Asociación de Mulleres Rurais Terras de Mélide Alecrín

G70453071

A Coruña

6

Asociación de Mulleres Rurais Ceres

G15923113

A Coruña

7

Asociación de Mulleres Rurais de Ponteceso

G70089008

A Coruña

8

Asociación para a Promoción e a Integración das Mulleres Galegas do Rural

G15656762

A Coruña

9

Asociación Punto Delas- Secretaría das Mulleres

G70370119

A Coruña

10

Asociación de Mulleres Rurais A Maristela

G15766918

A Coruña

11

Asociación de Mulleres Rurais Amurusa

G15901176

A Coruña

12

Asociación de Mulleres Santa Sabiña 2005

G70045034

A Coruña

13

Asociación de Mullerer Rurais Céltigas-Vilar de Céltigos

G70517990

A Coruña

14

Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca

G70490115

A Coruña

15

Asociación de Mulleres Rurais Os Hórreos

G70088976

A Coruña

16

Asociación de Mulleres Landeiresa

G70258314

A Coruña

17

Asociación de Mulleres Progresistas de Muxía

G70066253

A Coruña

18

Asociación Labregas

G15945686

A Coruña

19

Asociación Mulleres en Igualdade de Burela

G27441153

Lugo

20

Asociación de Mulleres Rurais de Ledicia

G27337120

Lugo

21

Mulleres en Igualdade de Cervo

G27468917

Lugo

22

Asociación de Mulleres Rurais de Carballedo e afíns

G27351139

Lugo

23

Mulleres Rurais Olvido de Pol

G27246289

Lugo

24

Asociación de Mulleres As Bulidoiras

G27113406

Lugo

25

Federación Galega de Viudas

G15113566

Lugo

26

Asociación de Mulleres Rurais A Xuntaza de Castro Rei

G27288703

Lugo

27

Asociación de Mulleres Rurais O Castro

G27359405

Lugo

28

Asociación de Mulleres Rurais Santa María da Torre

G27367416

Lugo

29

Asociación para a Promoción da Mulleres Rurais Alba Rural

G27356179

Lugo

30

Asociación de Mulleres Alecrín-Cervantes

G27366798

Lugo

31

Asociación de Mulleres A Lareira

G27354240

Lugo

32

Federación Provincial de MM.RR de Ourense (Femuro)

G32237869

Ourense

33

Asociación de Mulleres do Rural Agamo

G32381576

Ourense

34

Asociación de Mulleres Ledicia

G32361958

Ourense

35

Asociación de Mulleres Rurais Anduriña do Reino

G32248627

Ourense

36

Rede de Mulleres contra os malos tratos de Vigo

G36928646

Pontevedra

37

Asociación de Mulleres Rurais de Santa Lucía de Arcos da Condesa

G36547479

Pontevedra

38

Asociación de Mulleres San Martiño de Rellas

G94002607

Pontevedra

39

Asociación de Mulleres Rurais de Santa Isabel

G36568137

Pontevedra

40

Asociación de Mulleres Rurais de Sabrexo

G36470458

Pontevedra

41

Asociación Santa María de Oirós

G36512648

Pontevedra

42

Asociación de Mulleres Rurais de Castrelo, As Saíñas

G94104767

Pontevedra

43

Federación de Asociacións de Promoción e Iniciativa social de Mulleres do Concello de Vilagarcía

G36558104

Pontevedra

44

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

G27712306

Pontevedra

45

Asociación de Mulleres Rurais e Culturais de Santa Mariña

G36386175

Pontevedra

46

Asociación de Mulleres Terras de Camba

G36493823

Pontevedra

47

Rede Galega pola Igualdade

G94054889

Pontevedra

ANEXO III

Relación definitiva de entidades excluídas

Nome da entidade

NIF

Provincia

Motivo da exclusión

1

Asociación de Mulleres Arandeira

G32261679

Ourense

Integrante da Federación de Asociación de Mulleres Anaral

2

Asociación de Mulleres Algueirada

G32354227

Ourense

Integrante da Federación de Asociación de Mulleres Anaral

3

Asociación de Mulleres Anel

G32207516

Ourense

Integrante da Federación de Asociación de Mulleres Anaral

Estado de tramitación: 
Resolta
Tema: