Axudas para a atención integral a persoas en situación de explotación sexual ou vítimas de trata. Ano 2021

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A).

Documentos relacionados

Convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2021

Extracto convocatoria atención persoas situación explotación sexual - 2021

Anexos SI431A - 2021

Resolución de concesión - 2021

DOCUMENTACIÓN

MODELO DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

Modelo de cartel informativo

Requisitos Comunicación Fondos 2014-2020 (só dispoñible en castelán)

Logo Unión Europea

Logo Secretaría Xeral da Igualdade

Logo Marca Galicia

Logo Xacobeo 21-22

MODELOS PARA A SOLICITUDE

Cert. Recursos propios acollemento residencial - 2021

Cert. Infor. Colaboración admon. Pública - 2021

Cert. Infor. Integración nunha estrutura - 2021

Cert. Infor. Coordinación SS comunitarios – 2021

Cert. Infor. Coordinación RGA – 2021

Cert. Infor. Coordinación entidades-axentes sociais - 2021

MODELOS PARA A XUSTIFICACIÓN

Memoria final - 2021

Certificación persoas atendidas – 2021

Relación de persoas atendidas - 2021

Folla horas mensuais persoal -2021

Folla individualizada de seguimento -2021

Contido: