SEMINARIO PERMANENTE DE EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE

Na administración autonómica galega dende o ámbito educativo as actividades destinadas a promover a igualdade entre mulleres e homes e a previr a violencia de xénero, están dende o ano 1998 ata o momento actual, coordinadas dende o Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. Esta unidade foi creada mediante un convenio de colaboración entre as consellerías con competencia en educación e en promover a igualdade entre as mulleres e os homes e integrouse funcionalmente no do Servizo Galego de Igualdade.

Neste momento existe impulsado polo Servizo Galego de Igualdade, organismo autónomo adscrito á Presidencia da Xunta de Galicia e pola Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

As funcións que ten encomendadas son:

A continuación aparece información de diversas actividades que impulsa:

 

Dirixido ao profesorado de educación infantil, primaria e secundaria é a principal actividade formativa centralizada e específica no eido da educación para a igualdade entre homes e mulleres que se realiza na comunidade autónoma galega.

De sobra é coñecida a importancia da escola como axente socializador e transmisor de roles, polo que resulta imprenscinble ofertar formación en igualdade ás persoas que se ocupan profesionalmente das tarefas educativas.

O propósito dos foros é promover a construcción dun novo modelo formativo capaz de abranguer por igual, sen connotacións de xénero, ao femenino e ao masculino.

Entre os seus obxectivos figura tamén procurar a reflexión entre o profesorado galego sobre a transmisión de estereotipos de xénero no ámbito escolar e favorecer a toma de conciencia das e dos asistentes como axentes nesta situación discriminatoria, así como presentar investigacións e proxectos que servan de guía para traballar a educación en igualdade e a prevención da violencia de xénero.

Os temas tratados ao longo das sete edicións realizadas foron:

 • I Foro: Fomento da revisión dos prexuízos, estereotipos, actitudes e comportamentos asumidos como \u201Cnormalidades\u201D e conducentes a xerar discriminacións de xénero.
 • II Foro: Incremento da sensibilización do profesorado participante e favorecer a integración das perspectivas de xénero nos PEC.
 • III Foro: Afondamento sobre a necesidade de continuar avanzando en novas concrecións do valor da igualdade. Favorecemento da reflexión crítica en torno á incidencia do currículo oculto na organización da convivencia escolar.
 • IV Foro: Favorecemento da revisión, dende a perspectiva de xénero, da formación que se brinda na actualidade a alumnas e alumnos nos diferentes ámbitos curriculares.
 • V Foro: Construción da identidade persoal e ás diferenzas que os colectivos masculino e feminino adoptan no proceso.
 • VI Foro: Reflexión sobre como incorporar transversalmente a actividade docente e á dinámica escolar a prevención da violencia de xénero.
 • VII Foro: Mellorar a situación e a previr situacións discriminatorias para nenas e rapazas pertencentes a culturas que non son as maioritarias no noso contorno.
 • VIII Foro: ¿Coeduca a escola galega?.
 • IX Foro: Feminino e masculino. A escola na formación das identidades.
 • X Foro: Afectos e emocións. A escola na construción da autonomía persoal.
 • XI Foro: O currículo coeducativo. Aplicacións prácticas.

A duración de cada foro variou entre unha xornada e xornada e media e sempre contiveron conferencias, obradoiros participativos, presentación de experiencias e unha actividade lúdica.

Para facilitar a asistencia realízase entre venres e sábado e dende a quinta edición conta cun servizo de atención especializada para menores. Realizouse sempre en Santiago de Compostela.

O XI Foro celebrouse o pasado mes de outubro, os días 23 e 24 de outubro do 2009 na Escola Galega de Administracións Públicas en Santiago de Compostela.

   
 

Tratase dun proxecto de prevención da violencia de xénero dende o ámbito educativo. Promóveo o Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais en colaboración cos organismos de igualdade das comunidades autónomas.

As súas siglas significan:

REcupera-Las Actitudes Integradoras Ou Non Agresivas

Mediante a sensibilización do profesorado sobre a intervención da cultura de xénero nas manifestacións de violencia observadas no seu contorno escolar pretende propiciar a construción de novos modelos de relación nas diferentes comunidades educativas que participen neste proxecto. Relacións que contribuirán a promover a interiorización dun \u201Cnivel de tolerancia cero\u201D para coa violencia de xénero e que en definitiva, suporán favorecer o enriquecemento persoal a través da convivencia escolar solidaria entre alumnas e alumnos.

Os seus obxectivos son:

 • Analizar as situacións de violencia que se producen nos centros educativos dende unha perspectiva de xénero.
 • Reflexionar sobre a importancia da práctica docente neste tema e sobre os modelos e os valores que se asocian á masculinidade e á feminidade.
 • Dar importancia ás relacións e á comunicación na convivencia escolar.

As actuacións consisten en:

 • Sesións de traballo sobre o Plan contra a violencia doméstica (2001-2004) dirixidas ó profesorado de educación infantil, primaria, secundaria e educación de persoas adultos.
 • Información sobre materiais didácticos que faciliten o desenvolvemento de proxectos educativos para detectar situacións de violencia nas aulas e nas familias e propor solucións.
 • Seguimento dos proxectos iniciados no marco deste Proxecto Relaciona.

Este proxecto de formación poderá ser solicitado polo profesorado galego de niveis non universitarios constituíndose en grupos non superiores a vintecinco persoas.

Este grupo poderá estar constituído por profesorado de un ou varios centros. Sendo imprescindible asegurar a estabilidade do grupo procurarase fomentar unha constitución zonal e determinar un centro como comunidade escolar de referencia.

O Proxecto RELACIONA en Galicia considérase unha actividade de formación permanente do profesorado. A participación do profesorado nesta actividade terá unha acreditación equivalente a doce horas de formación.

Ata decembro do 2005 participaron neste proxecto máis de 800 membros do profesorado galego pertencentes a máis de 70 centos educativos.

   
 

Como parte da campaña que puxo en marcha a Secretaría Xeral da Igualdade con motivo do 25 de novembro, día da non violencia contra as mulleres, creouse este programa experimental que se aplicou en diversos centros seleccionados de educación secundaria da nosa comunidade autónoma.

Oriéntase cara á prevención e á detección precoz da violencia de xénero e involucra ao profesorado e a mocidade galega. Traballa poñendo énfase nas potencialidades das relacións e non nos seus perigos, buscando implicar ás mozas e aos mozos na construción de relacións de calidade e interiorizando o principio de respecto cara a todas as persoas. Presta especial interese aos xermes da violencia de xénero como son as situacións de desigualdade, as ideas estereotipadas do que é ser home e ser muller e a concepción romántica do amor.

O programa lévase a cabo mediante unha didáctica e nunha primeira fase contactouse con 21 institutos de secundaria para a súa implementación.

   
 

No proceso de construción da personalidade, a familia ten un papel fundamental, pois é o primeiro axente de socialización para calquera persoa dende o seu nacemento. A través dela, nun principio, e posteriormente a través doutros axentes socializadores, as nenas e os nenos adquiren coñecementos e aprenden a relacionarse co entorno, internalizando unhas pautas de comportamento e construíndo á súa personalidade.

Pola importancia da familia como primeiro referente na socialización das criaturas e dado que non existían actividades de formación en xénero para responsables familiares, dende o ano 1998 no Seminario Permanente de Educación en Igualdade decidiuse impulsar as Xornadas galegas de nais e pais educando en igualdade.

Os temas tratados variaron ao longo das seis xornadas realizadas. A continuación enuméranse esquematicamente:

 • 1ª Xornada: Fomento da comunicación e o diálogo entre nais e pais e responsables escolares. Reflexión familiar sobre estereotipos de xénero.
 • 2ª Xornada: Promoción do valor da igualdade como consubstancial á tarefa educativa intrafamiliar. Experiencias de escolas de nais e pais.
 • 3ª Xornada: Importancia da convivencia familiar na construción da identidade persoal dende os primeiros anos.
 • 4ª Xornada: Prevención da violencia de xénero.
 • 5ª Xornada: Prevención da violencia de xénero: aprender a superar a súa aprendizaxe e mediación nas relaciones familiares.
 • 6ª Xornada: Xogo e xoguete non-sexista.
 • 7ª Xornada: Construción de novos estereotipos.
 • 8ª Xornada: Supervivencia doméstica: o exercicio da corresponsabilidade.
 • 9ª Xornada: Afectos, emocións e sexualidade na infancia e na adolescencia.
 • 10ª Xornada: Nais, pais, fillas e fillos traballando pola igualdade.

A 10ª Xornada de Nais, pais, fillas e fillos traballando pola igualdade, celebrouse o pasado día 3 de outubro na Illa de San Simón.

A duración de cada xornada variou entre unha mañá e un día e sempre contiveron conferencias, obradoiros participativos e unha actividade lúdica, complementados ás veces con paneis de experiencias.

Para facilitar a asistencia realizáse en sábado e dende a cuarta edición conta cun servizo de atención especializada para menores.

   
 

A Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Innovación e Industria, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible convocan anualmente premios á innovación educativa sobre os temas transversais.

Na promoción da educación para a igualdade entre ambos os sexos concédense anualmente dous premios, cada un dotado con 1.500 euros.

Os materiais que opten aos premios deben versar sobre tratamentos innovadores no ensino dos contidos curriculares transversais nas etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato e deben ter aplicación práctica nos centros educativos e contribuír á mellora da calidade educativa. Así mesmo deben ser orixinais, inéditos (ou polo menos non comercializados) e non premiados ou que non recibiran bolsas con anterioridade, nin sufragados pola Xunta de Galicia ao abeiro doutros programas e ser coherentes coa normativa establecida pola Xunta de Galicia

No caso do tema da educación para a igualdade de ambos os sexos, valorarase nos traballos presentados a inclusión de polo menos algún dos aspectos que se detallan a continuación:

 • A integración transversal no quefacer docente diario do valor constitucional da igualdade entre os colectivos de xénero.
 • O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano realizadas polas mulleres no pasado e no presente.
 • A aplicación de principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres.
 • A adquisición, en alumnas e alumnos, dos coñecementos que lles permitan atender ás súas propias necesidades domésticas e aos labores familiares compartidos, inclusive as cargas parentais e a atención familiar das persoas dependentes.

Poderán participar nesta convocatoria, a título individual ou en grupo, o profesorado dos centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que estea en activo e imparta ensino nos niveis non universitarios.

A administración educativa recoñeceralle ao profesorado autor dos traballos premiados ou con mención de accésit, mediante expedición de certificado persoal, as actividades de innovación realizadas no marco desta convocatoria. Así, terase en conta para cada traballo a equivalencia de 50 horas de formación permanente do profesorado, que nas autorías colectivas distribuiranse, segundo as porcentaxes declaradas na solicitude, entre o profesorado para o que se declare unha participación igual ou superior ao 10%, cunha certificación individual non inferior a 10 horas.

Os premios son convocados anualmente a través do Diario Oficial de Galicia.

   

 

Máis información sobre publicacións editadas

 

 

Como contactar:

Seminario Permanente de Educación para a Igualdade
Servizo Galego de Igualdade
Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Correo electrónico: seminario.educacion.igualdadexunta.es
Tel.: 981 541618
Fax: 981 545365

 

Logo Secretaría Xeral da 
Igualdade Logo SGI Logo Consellería Educación

 

 

Derradeira Actualización: 12-02-2010